Search

Nummelan Lentokenttäyhdistys ry:n säännöt

Voimaantuloaika: 08.11.2022 13:41:50

1.§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nummelan Lentokenttäyhdistys ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta.

 

2.§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää ilmailua, ilmailukoulutusta, liikuntaharrastusta ja nuorisotyötä Vihdissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Nummelassa ja ylläpitää Nummelan lentopaikkaa. Toiminnassaan yhdistys ylläpitää ja edistää tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti yleisilmailun, harrasteilmailun sekä kaupallisen ilmailun toimintaedellytyksiä ja lentoturvallisuutta Nummelan lentopaikalla. Yhdistyksen toiminnan varmistamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä eri viranomaistahoille, seuraa ja antaa lausuntoja toimintaansa vaikuttaviin määräys- ja säännöstö muutoksiin, sopii ilmatilankäytöstä sitä hallitsevan toimijan kanssa sekä toimii yhteistyössä muiden kentällä toimivien yhteisöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsen- ja käyttömaksuja jäseniltään ja lentopaikan käyttäjiltä sekä hankkii varoja julkisista ja yksityisistä avustuksista. Yhdistys voi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseksi suorittaa kaikkea julkaisu-, ansainta ­ja varainkeruutoimintaa sekä luvanvaraista toimintaa hakemalla tarvittavat luvat. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen toiminta ei ole voittoa tavoittelevaa eikä sen tavoitteena ole muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen toimintaan osallistuville.
Yhdistys on puoluepoliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.

3.§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistyksenhallituksen laatimia ohjeita.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai jos määrätty jäsenmaksu on jätetty maksamatta.

5.§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudet erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Maksu voi olla erisuuruinen kannatusjäsenenä oleville yhteisöille.

6.§ Nummelan lentopaikan toimintakäsikirja

Nummelan lentopaikalla tapahtuvan toiminnan turvallisuuden, ympäristöystävällisyyden sekä kaikkien kentän käyttäjientasapuolisten ja oikeudenmukaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi laaditaan toimintakäsikirja. Toimintakäsikirjaa ylläpitää kenttäpäällikkö ja sen muutokset hyväksyvät yhdistyksen hallitus, enemmistön päätöksellä. Toiminta Nummelan lentopaikalla tapahtuu toimintakäsikirjan mukaan. Toimintakäsikirja sisältää ohjeet turvalliselle lentotoiminnalle sekä muulle ilmailu- sekä maatoiminnalle Nummelan lentopaikan alueella.

7.§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat: puheenjohtaja, sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, puolet hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa vuosittain.
Ensimmäisessä jäsenkokouksessa näiden sääntömuutosten hyväksymisen jälkeen puolet valituista hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 1 vuoden jälkeen, valinnan ratkaisee arpa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, lisäksi hallitus valitsee lentokentänpäällikön, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus asettaa tarvittaessa työryhmiä ja voi kutsua asiantuntijoita hoitamaan ja valmistelemaan asioita, joilla on vaikutusta yhdistyksen toimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole läsnä kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä kokousta johtamaan. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen kokoukseen voi osallistua puhelinyhteydellä tai muilla teknisillä apuvälineillä, kun henkilö on tunnistettu. Hallituksenkokous voidaan pitää myös etäyhteydellä. Hallitus laatii yhdessä valitsemansa lentokentänpäällikön kanssa Nummelan lentopaikan toimintakäsikirjan sekä ylläpitää sitä. Hallitus päättää lentopaikan käyttömaksut.

8.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja kukin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

9.§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10.§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis- toukokuussa ja syyskokous syys­joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksen ajankohdan ja paikan päättää hallitus.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asiankäsittelyä varten vaatii. Hallituksen on järjestettävä kokous kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen saapumisesta.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksiääni. Kokous edustajien tulee esittää osallistumisoikeudestaan jäsenyhteisön antama valtakirja. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se esitys, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kannatusjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen, kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden, puhelimen tai muiden teknisten apuvälineiden avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta, kun henkilö on tunnistettu. Yhdistyksen kokous voidaan pitää myös etäyhteydellä.

11.§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouskutsu lähetetään yhdistyksen jäsenelle hänen yhdistykselle ilmoittamaansa sähköposti osoitteeseen, mikäli jäsenellä ei ole sähköposti osoitetta niin kutsu toimitetaan kirjeitse.

12.§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja osallistujat
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ja osallistujat
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilikaudelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraaviksi kahdeksi kalenterivuodeksi.
 7. Valitaan hallituksen muut jäsenet (4-8 kpl) sääntöjen määräämällä tavalla
 8. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tilikaudelle
 9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien ym. toimihenkilöiden palkkioista.
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.

13.§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjä muutetaan yhdistyksen kokouksessa enemmistönpäätöksellä.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ensisijaisesti Nummelan lentokentän hyväksi ja toissijaisesti yleisilmailun ja
urheiluilmailun edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.  

 

Pilot-in-Command fee

Here you can order the invoice for your Pilot in Command Fee. This allows you to land at Nummela Airfield for one year as many times you like.